Regulamin Konferencji „STRATENERGY SUMMIT”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji „STRATENERGY SUMMIT” organizowanej przez Grupę Defence24, która odbędzie się 12 października 2022 r. i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników. Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konferencji.
 2. Organizatorem konferencji „STRATENERGY SUMMIT” jest Defence24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 18, KRS: 0000427851, NIP: 1132857583.
 3. Celem konferencji i serii debat eksperckich jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji w tym zakresie.

§ 2
Warunki uczestnictwa

 1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia w terminie ustalonym przez Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by potwierdzić obecność w dniu rozpoczęcia Konferencji. Konieczne jest okazanie potwierdzenie zaproszenia do udziału w Konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i odrzucenia zgłoszenia udziału w konferencji uczestnika bez podania przyczyny. Decyzja o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgód zawartych na stronie internetowej.
 6. Sposób zgłoszenia, terminy wysyłania zgłoszenia oraz godziny rejestracji w dniu Konferencji zostaną przekazane przez organizatora w korespondencji e-mali lub tradycyjnej.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 3
Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem wydarzenia.
 2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§ 4
Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz obiektu, w którym odbywa się konferencja.
 2. W szczególności na terenie obiektu zabronione jest:
  1. sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych,
  2. sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – jt. DZ.U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.).
  3. wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Defence24 Sp. z o. o.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy lub innych.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym utworzenia listy Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.
 6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.
 7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres kontakt@defence24.pl najpóźniej do 2 dni przed datą Konferencji.
 8. Organizator rezerwuje sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i opublikowania nazwy firmy Uczestnika, jego afiliacji, kraju pochodzenia, na liście uczestników, na stronie internetowej i kanałach społecznościowych, na co Uczestnik wyraża nieodzowną zgodę, bez ograniczeń w czasie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i opublikowania wizerunku Uczestnika w celach informacyjno-promocyjnych związanych z „STRATENERGY SUMMIT” na co Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę, bez ograniczeń w czasie.
 10. Podczas rejestracji na recepcji STRATENERGY SUMMIT, Uczestnik otrzymuje identyfikator imienny zawierający nazwę firmy podanej podczas rejestracji.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2022 r.